DUKO
DUKO
Regulamin promocji pod nazwą „WYGRAJ Z AMBEREM” POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Określenie organizatora Promocji Organizatorem promocji pod nazwą „WYGRAJ Z AMBEREM”, zwanej dalej Promocją, jest Yazgot agencja reklamowa M. Śmigiel Spółka Jawna z siedzibą w Sopocie przy ul. Wybickiego 30B, 81-842 Sopot, NIP 5851370917, Numer KRS 0000149483, Regon 192481430 Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej Organizatorem.
 2. Określenie celu Promocji Celem Promocji jest zwiększenie sprzedaży produktów BROWAR AMBER spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  z siedzibą w Bielkówku przy ul. Gregorkiewicza 1, 83-050 Kolbudy, NIP 604-015-90-17, REGON 221820054, KRS 0000446808 przez pracowników  jego Dystrybutora "DUKO" SPÓŁKA JAWNA D. DRAPIEJ, A. DAWIEC, ul. SOBIESKIEGO nr 60, JELENIA GÓRA 58-500, KRS: 0000098436, REGON: 003299420, NIP: 6110201369 (zwaną dalej Dystrybutorem) do punktów sprzedaży detalicznej i gastronomicznej.
 3. Określenie osób, które mogą brać udział w Promocji W Promocji mogą brać udział pracownicy Dystrybutora zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na stanowiskach: Przedstawiciel Handlowy sprzedający piwa Browaru Amber do klientów Dystrybutora. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wykluczenia z uczestnictwa w Promocji w trakcie jej trwania wszystkich osób, które nie spełniają kryteriów uczestnictwa w Promocji.
 4. Miejsce udostępnienia regulaminu Niniejszy regulamin będzie udostępniony w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora – yazgot.pl/wygrajzamberemduko.html.
 5. Czas trwania Promocji Promocja trwa od 01 października 2018 r. do 30 września 2020 r.
 6. Zasięg terytorialny Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  PRZEDMIOT PROMOCJI ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. Określenie warunków niezbędnych do wzięcia udziału w Promocji W Promocji mogą uczestniczyć wszystkie osoby spełniające warunek zawarty w paragrafie I punkt 3, które w okresie jej trwania wyrażą chęć przystąpienia do Promocji poprzez nadesłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału formularza zgłoszeniowego na adres Organizatora (Yazgot agencja reklamowa M.Śmigiel Spółka Jawna, ul. Wybickiego 30B, 81-842 Sopot).
 2. Określenie laureatów Promocji Laureatami Promocji uprawnionymi do otrzymania nagrody będą wszyscy jej uczestnicy, którzy spełnią warunki zawarte w punkcie 1 powyżej.
 3. Określenie nagród oraz zasady ich przyznawania 1. Zadanie promocyjne (zwane dalej „Zadaniem”) polega na sprzedaży możliwie największej ilości jednostek zbiorczych piw Browaru Amber. 2. Jednostka zbiorcza piwa Browaru Amber to karton zbiorczy zawierający 10 lub 20 butelek lub 24 puszki oraz keg. 3. Inicjatorem niniejszej akcji promocyjnej jest Browar Amber spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, a Dystrybutor wyraża zgodę na jej przeprowadzenie. 4. Po zakończeniu każdego kalendarzowego miesiąca lub kwartału lub innego okresu rozliczeniowego do 5 dnia roboczego (nie licząc sobót i niedzieli) miesiąca następnego, Dystrybutor prześle do Organizatora (na adres e-mail: m.smigiel@yazgot.com.pl) zbiorcze zestawienie dokonanej indywidualnie sprzedaży jednostek zbiorczych (wyrażone w sztukach) piw Browaru Amber każdego przedstawiciela handlowego. 5. Organizator tworzy zestawienie przydzielając każdemu uczestnikowi odpowiednią ilość punktów. 6. Za sprzedaż jednej jednostki zbiorczej piwa Browaru Amber przysługuje: - 1 pkt. za piwa premium (kartony 10 but. grawerowanych); - 1 pkt. za puszkę Amber Pils (tacka 24 puszki); - 0,5 pkt. za pozostałe piwa (skrzynki, tacki i kartony 20 but./24 puszek); - 5 pkt. za keg; - 150 pkt. za montaż kega; - 30 pkt. za czyszczenie urządzenia. 7. Nagrodami w Promocji będą przedpłacone elektroniczne karty płatnicze, których wartość w złotych będzie równa ilości punktów zgromadzanych przez uczestnika przemnożonych przez wskaźnik wynoszący 1 zł. W celu otrzymania karty Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i do zaakceptowania Regulaminu Kart. Regulamin Kart stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Środki zgromadzone na karcie wypłacane są na podstawie Regulaminu Kart. 8. Nagrody nieodebrane pozostają w dyspozycji właściciela Karty. 9. Uczestnik nie może cedować prawa do Nagród w Promocji na osoby trzecie.
  DANE OSOBOWE Administratorem danych osobowych zebranych podczas Promocji jest Yazgot agencja reklamowa M. Śmigiel Spółka Jawna z siedzibą w Sopocie przy ul. Wybickiego 30B, 81-842 Sopot, NIP 5851370917, Numer KRS 0000149483, Regon 192481430 Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz kontroli ich przetwarzania stosowanie do postanowień powołanej wyżej ustawy. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji Promocji. Podanie danych osobowych w celu realizacji Promocji jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Promocji.   PODATKI
 1. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do doliczenia do swoich przychodów kwoty równowartości otrzymanej nagrody i zapłaty podatku dochodowego naliczonego według zasad ogólnych na podstawie informacji PIT-8C wystawionej przez Organizatora Promocji (zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350).
  REKLAMACJE
 1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie nie później niż do dnia 15 dni każdego miesiąca (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora.
 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni od daty jej rozpatrzenia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie i rozwiązać umowę składając oświadczenie na piśmie na adres siedziby Organizatora.
 2. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program. Uczestnik zostanie o tym poinformowany przynajmniej trzydzieści dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta zostanie przekazana także na stronie internetowej yazgot.com.pl/wygrajzamberem.html.
 3. Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora z przyczyn takich jak konieczność zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa funkcjonowania Programu, a w szczególności zapobiegania nadużyciom.
 4. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej wskazany przez niego przy zakładaniu Konta oraz poprzez informacje na stronie yazgot.com.pl/wygrajzamberem.html zawierającą zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie gdy Uczestnik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Organizatora o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje zakończeniem uczestnictwa w Programie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Are you interested
in a quote?

Find us:
Al. Grunwaldzka 472 B Olivia Four – level 0/1/3
80-309 Gdańsk

Contact us:
yazgot@yazgot.com.pl

or Call us:
+48 601 641 665,
+48 609 117 909


Turn the phone
Turn the phone